Våre viktigste saker

Det skal være bra å bo i Stor-Elvdal

Trygghet, muligheter og fellesskap

Vi skal jobbe for samarbeid, åpenhet, god informasjonsflyt og inkludering. 

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen.

 • Ha fokus på økonomi og sikre en forutsigbar økonomi og budsjettprosess. Sikre en god kommuneøkonomi og riktige tjenester til befolkningen.
 • Jobbe for å skape et «vi» lag som jobber sammen, i politikken, i fagforeningene og administrativt. Sikre gode prosesser og tydelige vedtak.
 • Innføre trepartssamarbeid, hvor ansatte politikere, og administrasjon har en felles og klart definert samarbeidsform.
 • Sikre at Arbeiderpartiet sine gode verdier og ideologi skal være et speilbilde til politikken vår.
 • Ha åpenhet, god informasjon og åpne kommunale bygg for innbyggerne våre. Vi må ha en aktiv informasjonskanal ut til våre innbyggere med riktig og oppdatert informasjon.
 • Sammen sikre gode oppvekstvillkår for barn og ungdom. Sammen jobbe for å løfte både barnehage, skole og oppvekstmiljøet. Vi skal lytte og vi skal aktivt følge opp vedtak.
 • Styrke tilbudet til psykisk helsehjelp til barn og ungdom, tidlig innsats
 • Satse på mat som medisin – egenproduksjon av mat.
 • Beholde dagens legevakt og fastlegeordning.
 • Sikre god integrering av flykninger.
 • Bygge nytt svømmebasseng.
 • Være garantisten for at kommuneskogen er kommunalt eid.
 • Ha et tett og aktivt samarbeid med næringslivet for å skape og bevare arbeidsplasser, tilbud og utvikling.  
 • Å sørge for en heltidskultur i kommunen og unngå ufrivillige deltidsstillinger.
 • Ha fokus på rekruttering og kompetanse. Fortsatt satsing på lærlinger.
 • Videreutvikle tjenester, bygg og tilbud, som Besøkssenter Østerdalen og Storstua.
 • Sikre gode nok velferdsordninger og styrke grunnbemanningen.
 • Fokus på samferdsel, som elektrifisering av Røros og Solørbanen. Og sikre at kjernebedriftene og næringslivet har trygge og gode veier.
 • Vi vil være tilstede i hele kommunen, være synlig og være tilgjengelige.
 • Utvikle Koppang til Innlandets midtpunkt og et naturlig turistmål.

Er du enig med Stor-Elvdal Arbeiderparti om Våre viktigste saker?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker