Valgprogram 2023-2027

Trygghet, muligheter og fellesskap

ARBEIDSLIV

 • Tett samarbeid med fagorganisasjoner.
 • Innføre trepartssamarbeid for å skape bedre flyt mellom politikere og ansatte
 • Oppfordre til bruk av tillitsvalgtapparat og vernetjeneste – skape gode relasjoner
 • Heltidskultur – sikre de som ønsker hele stillinger
 • Bevare arbeidsplasser vi allerede har og jobbe for nye og flere arbeidsplasser
 • Lærlinger – praksisplasser for videregående og høgskole – jobbe aktivt for å rekruttere medarbeidere til kommunen vår
 • Arbeide for flest mulig heltidsstillinger og unngå ufrivillig deltid i Stor-Elvdal kommune.
 • Gi ansatte kompetanseheving. Gi de som ønsker videreutdanning for å sikre at vi har rett kompetanse i organisasjonen vår.
 • Øke grunnbemanningen i sektorer som helse og oppvekst for å ha flere ansatte å gå på ved fravær og for å unngå bruk av ufaglærte vikarer og vikarbyrå.
 • Unngå bruk av vikarbyrå

TURISME

 • Samarbeide om arrangementer med nabokommuner og Østerdalsregionen.
 • God informasjon på nettet og rundt om i kommunen via informasjonstavler. Vise mulighetene vi har i kommunen
 • Utvikle mulighetene ved Storelgen.
 • Støtte og videreutvikle lokale arrangementer som setter Stor-Elvdal på kartet og som tiltrekker seg turister.
 • Jobbe for flere renovasjonsmuligheter for bobiler.
 • Arbeide for bobilplasser i sentrum
 • Jobbe for flere renovasjonsmuligheter for bobiler.
 • Tilrettelegge for at det bygges ut flere ladestasjoner i hele kommunen.
 • Fullføre prosjektet Kjemsjøen badeplass og friluftsområde.

AKTIVITETER

 • Fortsatt satse på Newton rom og rovdyrsenter og videreutvikle mulighetene og potensialet Besøkssenteret har
 • Lage gode informasjonstavler med oversikt over området og muligheter i forhold til aktiviteter både sommer og vinter.
 • Gode kart over stier/veier/sykkelstier/skiløyper/fiskeplasser
 • Koppang torg – skape en markedsplass i sentrum for aktiviteter og salg
 • Arbeide aktivt for å beholde eksisterende næringsliv i sentrum og stimulere til videre utvikling.

VELFERD

 • Sikre et godt og riktig tilbud til alle eldre og de med behov for hjelp
 • Beholde kjøkkenet og fortsatt produsere egen mat på Moratunet
 • Et godt helsetilbud innen rus og psykisk helse
 • Ingen privatisering av helsetjenester
 • Fokus på hensiktsmessig velferdsteknologi
 • Gjøre helsehuset attraktivt, moderne og innovativt
 • Beholde dagens legevakt og fastlegeordning
 • Styrke tilbudet til psykisk helsehjelp til barn og ungdom. Fokus på tidlig innsats og forebygging.
 • Tidlig innsats for barn og unge i et folkehelseperspektiv. Sikre nok ressurs til helsesykepleier.

KOMMUNESKOGEN

 • Skal fortsatt ha fullt kommunalt eierskap! Vi skal sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske
 • Fokus på hytteutbygging og salg av hyttetomter
 • Skogen skal drives etter langsiktige skogbruksprinsipper og ikke etter kortsiktige økonomiske hensyn
 • Invitere skogeiere i kommunen for å se på muligheten til å utvikle videreforedling av trevirke.
 • At kommuneskogen ikke skal selges men drives bærekraftig til glede for folk flest.
 • Sikre ungdom tilgang til jakt

OPPVEKST

 • Bevare og styrke lærerstillinger – rett kompetanse på rett plass i henhold til forskningsbaserte resultater.
 • Bygge svømmehall
 • Samarbeide for å skape et trygt skole- og oppvekstmiljø
 • Skape en VI-følelse og være en bidragsyter for å bygge laget rundt barn og ungdom på alle arenaer.
 • God bemanning i sfo og barnehage
 • Jobbe for god rekruttering til læreryrket.
 • Markedsføre vår nye barnehage
 • Innføre Innlandsmodellen – VG1 i Stor-Elvdal i samarbeid med Nord-Østerdal videregående skole avdeling Storsteigen.
 • Fokus på forebyggende psykisk helse til barn og ungdom. Gjerne ved å få flere yrkesgrupper inn i skolene som har med fokus på arbeid med det psykososiale miljøet.
 • Samarbeide med kommuner som har våre ungdommer som elever i videregående skole for å sikre god oppfølging
 • Jobbe for gode pendlermuligheter for elever og studenter – direkte bussruter og togavganger.
 • Samarbeid med ungdomsrådet og barn- og unge for å høre deres forslag og ideer.

FRITID

 • Samarbeide med og styrke lag og foreninger
 • Støtte opp om dugnadsarbeidet – sørge for at dugnadsånden lever
 • Støtte opp om et bredt utvalg av aktiviteter for alle aldersgrupper
 • Aktiviteter for de som ikke liker idrett
 • En aktiv fritidsklubb med variert innhold, og som inkluderer alle skolebarn
 • Storstua – se mulighetene for utvikling, inntjening og vedlikehold
 • Sikre gode og funksjonelle lokaler til E-Sport og andre kulturaktører, lag og foreninger.

NÆRINGSLIV

 • Åpne dører i kommunen så næringsdrivende og andre har enkel tilgang til tjenester
 • Aktivt samarbeide med og være tilgjengelig for bedriftene i kommunen
 • Fortsette med næringsfrokost og andre næringssamarbeid
 • Fokus på regionsamarbeid og skape gode samarbeidsarenaer
 • Fokus på rekruttering, samarbeid om stillinger og utlysninger
 • Være en bidragsyter i forhold til samarbeid mellom næringsliv og arrangementer
 • Innføre en distriktsdag og videreføre den årlig
 • Markedsføre oss som et midtpunkt – midt i Innlandet
 • Interkommunalt samarbeid – informasjon
 • Initiere samarbeid om markedføring av aktiviteter og muligheter i regionen.
 • Samarbeide med nabokommunene
 • Informasjon på flere språk
 • Følge opp innflyttere ved å lage en informasjonsbrosjyre, og informasjon på hjemmesiden
 • Være en god støttespiller for eksisterende næringsliv.
 • Ta vare på arbeidsplasser vi har og tilrettelegge for å skape og utvikle nye arbeidsplasser.
 • Jobbe for nye og fleksible transportordninger som dekker innbyggernes behov.
 • Legge til rette for nye næringsarealer i Steinvik-området.
 • Jobbe for kontorfellesskap for selvstendig næringsdrivende.

SAMFUNN

 • Riktig bredbånd til alle grender
 • Sikre at kjernebedriftene og næringslivet har trygge og gode veier.
 • Rørosbanen – jobbe for riktige avganger i forhold til tidspunkt og hyppighet, for å kunne være en del av en pendlerregion
 • Fortsatt pådriver for satsing på og elektrifisering av Rørosbanen.
 • Jobber for etablering av ny bru ved Sundfloen som kan tåle opptil 74 tonn.
 • Arbeide aktivt for stabil og åpen veiforbindelse øst/vest over fjellet til Gudbrandsdalen
 • Jobbe aktivt mot rikspolitikere for å få elektrifisert Røros – og Solørbanen, og utbedring av riks- og fylkesveinettet.
 • Bedre kollektivtilbudet og sørge for at vi kan være en del av en bo og arbeidsregion med tog/busstilbud tilpasset pendling nord og sørover.

LANDBRUK OG UTMARK

 • Landbruk er grunnpilaren vår og viktig for kommunen!
 • Tilrettelegge for møteplasser i jord- og skogbruket – landbrukdsdag, utmarksdag etc.
 • Videreføre jordbruksfond
 • Aktiv rolle for vilt og fiskeforvaltning
 • Aksjeselskap skal ikke få konsesjon til kjøp av landbrukseiendommer
 • Småbruk skal i utgangspunktet ikke deles.
 • Opprettholde det jordbruket som er.
 • Følge opp stortingsvedtak i rovdyrkonflikten
 • Føre en landbrukspolitikk som sikrer fast bosetting på landbrukseiendommene i Stor-Elvdal.
 • Sikre varierte bruksstørrelser og bruksformer.
 • Være pådriver for at rovdyrforliket blir fulgt opp og fortsatt ha et sterkt engasjement i konflikten bufe/rovdyr, med fokus på den ressurs utmarks- og beiteressursene er for Stor-Elvdal.
 • Legge til rette for utvikling og utnyttelse av alternative energikilder.
 • Fortsatt sikre en andel av verdiskapningen knyttet til produksjon av fornybar energi.

Er du enig med Stor-Elvdal Arbeiderparti om Valgprogram 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker